Systém kvality

Organizácia UNI-MONT má vytvorený a zavedený vlastný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike ako aj požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008. Uvedený systém bol na sklonku roku 2004 preverený vykonaním certifikačného auditu a úspešne certifikovaný akreditovanou spoločnosťou BVQI . Po uplynutí 3 ročného obdobia je systém kvality opätovne preverený vykonaním certifikačného auditu a úspešne certifikovaný akreditovanou spoločnosťou BUREAU VERITAS.

Systém predstavuje organizačnú štruktúru, dokumentáciu kvality, procesy a zdroje pre realizáciu manažmentu kvality. Základným dokumentom systému kvality je v spoločnosti UNI-MONT „Príručka kvality„, ktorá popisuje systém kvality v spoločnosti pre zabezpečenie kvality výrobkov a zariadení pri ich výrobe, resp. montáži. Ďalej vymedzuje práva a povinnosti pracovníkov pre dodržiavanie systému kvality v spoločnosti a sú v nej definované práva, povinnosti a vzájomné vzťahy všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú a preverujú činnosti ovplyvňujúce kvalitu.

Cieľom všetkých činností, realizovaných v rámci systému kvality, je dať zákazníkovi také záruky, že jemu odovzdávané produkty budú spĺňať všetky špecifikované požiadavky. Budovanie a kontrola systému kvality je zabezpečená vyškolenými pracovníkmi pre činnosť v oblasti budovania systému kvality podľa noriem STN EN ISO 9000. V spoločnosti bol taktiež zavedený systém environmentálneho manažérstva, ktorý bol v roku 2010 certifikovaný v zmysle ISO 14001: 2004.